สถิตินักเรียน 2562

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 6 10 1
ป.2 9 8 17 1
ป.3 6 7 13 1
ป.4 10 2 12 1
ป.5 7 5 12 1
ป.6 10 3 13 1
อ.1 5 9 14 1
อ.2 7 6 13 1
อ.3 16 5 21 1
รวม 74 51 125 9